Nhóm diệt trừ côn trùng ve, bọ chét housetox năm 2018