Người dân kênh Tân Trụ, Tp HCM sống chung với chuột

Trước năm 1990, kênh Tân Trụ còn trong, xanh; cá rô, cá chốt còn có thể sống được
Read More