Sản phẩm thuốc diệt chuột Racumin 0.75 TP - thuốc diệt chuột