Sản phẩm thuốc diệt chuột CAT 0.25WP - thuốc diệt chuột